top of page

FLOWQ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

GİRİŞ

 

LÜTFEN BURADAKİ HÜKÜMLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BU BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR.

FlowQ’ya ait flowq.com web sitesine ve FlowQ tarafından sunulan yazılımlara hoş geldiniz!

FlowQ tarafından sunulan ve aşağıda tanımlanan Uygulama ve Hizmetlere erişmeniz ve/veya bunları kullanmanız ve/veya bunlardan yararlanmanız, bu Sözleşmeyi ve eklerini okuduğunuz, tüm hükümlerini kabul ettiğiniz ve bu Sözleşme’ye “Kullanıcı” (bu Sözleşme’de “Kullanıcı” veya “siz” olarak anılacaksınız) sıfatıyla taraf olduğunuz anlamına gelir. Şayet bu Sözleşmenin ve eklerinin herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız FlowQ tarafından sunulan Uygulama ve/veya Hizmetlere erişmeyiniz, bu hizmetleri kullanmayınız ve bu hizmetlerden yararlanmayınız.

 

FlowQ, size, kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ve gizliliğinize mevzuata uygun olarak saygı gösterme sözü verir. Bu Sözleşme’yi kabul ederek, kişisel verilerinizin Sözleşme’ye uygun olarak işlenmesine, saklanmasına, yurt içinde ve/veya yurt dışında herhangi bir yere aktarılmasına onay vermiş olacaksınız. Kabul etmiyorsanız sözleşmeyi onaylamayınız, uygulama ve hizmetleri kullanmayınız.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu konudaki haklarınız ile ilgili hususlarda bilgi edinmeniz için Aydınlatma Metni’ni ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan Madde 6’yı lütfen okuyunuz.

 

TARAFLAR​

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Kullanıcılar İçin Aydınlatma Metni) (sözleşme ve ekleri hep birlikte kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta "Altunizade Mah. Kısıklı Cad. 2 Kat 3 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 102687 / 5 sicil no ile kayıtlı, internet sitesi www.flowq.com adresinde bulunan “FlowQ Yetenek Yönetim Sistemleri A.Ş.” (bundan böyle kısaca "FlowQ" veya “FlowQ Şirketi” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Uygulama ve/veya Hizmetleri kullanmak, bunlara erişmek veya bunlardan yararlanmak suretiyle Sözleşmeye taraf olmuş olan tarafınız (kısaca “siz” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TANIMLAR

2.1. Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki ifadeler aşağıda belirtilen anlamlara geleceklerdir, bununla birlikte Sözleşme’nin başka hükümlerinde de tanımlamalar yapılmıştır. Bağlam aksini gerektirmedikçe tekil kullanımlar çoğulu, çoğul kullanımlar tekili, belirli bir cinsiyet diğer cinsiyetleri kapsar.

 

a) “Uygulama”: FlowQ Şirketi tarafından “flowq.com” adresli internet sitesi üzerinden erişime açılan “FlowQ” adlı yazılımı ve FlowQ tarafından masaüstü ve/veya mobil ve/veya web sistemleri için oluşturulan ve/veya oluşturulacak olan “FlowQ” isimli diğer yazılımları ifade etmektedir.

b) “Hizmetler”: Uygulama vasıtasıyla sunulan tüm hizmetleri ifade eder.

c) “Kişisel Veriler”: Kullanıcı tarafından Uygulama ve/veya Hizmetler kullanılarak FlowQ’ya sağlanan, Kullanıcı’ya ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

d) “Kullanıcı İçeriği”: Kullanıcı’nın Uygulama’daki sorulara verdiği yanıtları ve Kullanıcı tarafından Uygulama veya Hizmetler kullanılarak üretilen diğer içerikleri kapsar.

e) “Sisteme Erişim Araçları”: Kullanıcının hesabını yönetim sayfasına, Form’lara ve Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola, İletişim Kanallarından gelen web veya mobil uygulama bağlantısı gibi yalnızca Kullanıcı’ya özel olan ve sadece Kullanıcının bilgisinde olması zorunlu gizli araçları ifade eder.

f) “Üçüncü Kişi İşveren”: Kullanıcı’nın Kişisel Verilerinin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmeye tabi tutulması ve bu veri ve değerlendirmelerden yararlanılarak oluşturulan raporları elde etmek amacıyla FlowQ’dan hizmet alan üçüncü kişileri ifade eder.

KONU, KAPSAM ve AMAÇ

Sözleşme, esas olarak Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve Hizmetler’e erişmesi ve Uygulama ve Hizmetler’i kullanması ve bunlardan yararlanması ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini konu alır.

Sözleşme’nin ana amacı, Kullanıcı’nın Kişisel Verileri’nin FlowQ tarafından Üçüncü Kişi İşveren’lerin işe alım süreçleri için değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bu ana amaç için Kullanıcı, FlowQ’ya, Kişisel Verilerini ve Kullanıcı İçeriğini Sözleşme kapsamında işlemesi, saklaması, aktarması, değerlendirmeye tabi tutması ve kullanması için FlowQ’yu yetkilendirir ve FlowQ’ya (1) Kişisel Verilerini ve Kullanıcı İçeriğini Üçüncü Kişi İşverenlere açıklama ve aktarma, (2) Kişisel Verilerini ve Kullanıcı İçeriğini kullanarak ve işleyerek rapor ve çıktı (kısaca “Rapor”) oluşturma, (3) Rapor’u Üçüncü Kişi İşverenlere verme izin, imkân ve yetkilerini verir. FlowQ, Üçüncü Kişi İşveren’e bu hizmeti işe alım süreçlerinin etkinliğini iyileştirmesinde yardımcı olmak amacıyla sağlar.

FlowQ, Kullanıcı’nın herhangi bir Üçüncü Kişi İşveren tarafından işe alım için değerlendirilme sürecinde karar verici mahiyette herhangi bir rol üstlenmeyecektir.

Sözleşmenin ihlali halinde ödenecek tazminatlar haricinde, Sözleşme kapsamında hiçbir Taraf, diğer Taraf ’a hangi ad altında ve hangi nedenle olursa olsun herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü değildir.

FlowQ, Kullanıcı’ya Sözleşme kapsamında herhangi bir mal ve/veya hizmet sağlamakla yükümlü değildir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Uygulama’yı Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında veya hukuka aykırı amaçlarla kullanamaz. Kullanıcı Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ile ilgili olarak yaptığı tüm eylem ve işlemlerde, Sözleşme hükümlerini, mevzuatı, FlowQ’nun ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi taahhüt ve garanti eder. Kullanıcı, bu ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun münhasıran ve tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

4.2. Kullanıcı, Sisteme Erişim Araçlarını gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma yetkisi münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı Sisteme Erişim Araçlarını üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. FlowQ, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, (1) Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden tamamen ve münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, (2) işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan eylem ve işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sistem Erişim Araçlarının başkalarına ifşa olduğunu öğrendiği takdirde FlowQ'yu ve ilgili Üçüncü Taraf İşveren ’i hemen bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

4.3. Kullanıcı, Kişisel Verilerin ve Kullanıcı İçeriklerinin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. FlowQ, Kullanıcı İçeriğinin ve Kişisel Verilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. FlowQ, Kullanıcı İçeriğinin ve Kişisel Verilerin yanlış veya hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir sonuçtan ve zarardan da sorumlu değildir.

 

4.4. Kullanıcı, uygulama içerisinde yer alan ve sadece kendisinin erişebildiği alanlardan yapılan tüm eylem ve işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, FlowQ'ya verdiği İletişim Kanallarının yalnızca kendisinin sorumluluğunda ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder.

 

4.5. Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen web sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayımlanan içeriklerden dolayı FlowQ'nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve/veya yayımlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. FlowQ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu açık veya örtülü olarak taahhüt veya garanti etmemektedir.

 

4.6. Kullanıcı ve FlowQ birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca kabul edilmesi ve uygulanması, aralarında ortaklık, acentelik, temsilcilik, vekillik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

 

4.7. Kullanıcı, (1) işbu Sözleşme kapsamında Uygulama üzerinden göndereceği mesajların hukuka ve/veya ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, (2) göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını, (3) bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun sadece ve münhasıran kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

4.8. Kullanıcı, FlowQ'nun kendisi ile anlık bildirim, e-posta ve SMS gibi elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasına açıkça rıza göstermiş ve onay vermiştir.

 

4.9. FlowQ, Uygulama ve Hizmetleri ve Uygulama’yı her zaman ve önceden haber vermeksizin, bu hususta tek başına mutlak takdir yetkisine sahip olarak değiştirebilme, Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini Kullanıcı’nın ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini silme hakkını saklı tutmaktadır. FlowQ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. FlowQ tarafından Kullanıcıdan talep edilen Kişisel Veriler üzerindeki ve Kullanıcı İçeriği üzerindeki değişiklik ve/veya düzeltme isteklerinin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmesi Kullanıcı yükümlülüğündedir ve bu yükümlülüğün ihlal edilmesinin sonuçlarından sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu hallerde FlowQ Kullanıcının Uygulamayı ve/veya Hizmetleri kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 

4.11. FlowQ, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir.

 

4.12. FlowQ yalnızca kendi takdirinde olmak üzere gerekli gördüğünde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Uygulama’ya ve Hizmetler’e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 

4.13. Kullanıcı, Raporların oluşturulmasında, değiştirilmesinde ve işlenmesinde kullanılacak yöntem, ölçüt ve araçların (kısaca “Yöntem”) seçilmesinde, belirlenmesinde ve uygulanmasında FlowQ’nun mutlak ve münhasır takdir hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder. FlowQ, Yöntem’in (1) nesnel olacağını, (2) bilimsel yöntemlere aykırı olmayacağını, (3) iyi niyete uygun olarak hazırlanacağını taahhüt eder. Kullanıcı, Rapor veya Yöntem ile ilgili olarak hiçbir itirazda bulunma, yeniden değerlendirme talep etme veya zarara uğradığını ileri sürme haklarına sahip olmadığını kesin olarak kabul eder. Kullanıcı, Yöntem’in FlowQ’nun ticari sırrı olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bu ticari sırrın (1) kendisine veya bir başkasına veya resmi mercilere açıklanmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve edemeyeceğini, (2) idari veya adli merciler nezdinde de bu sırrın açıklanmasını talep etmeyeceğini ve buna doğrudan veya dolaylı olarak neden olmayacağını kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

​5. GİZLİLİK

 

5.1. Kişisel Veriler dahil olmak ancak Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere Sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine verecekleri her türlü bilgi ve taraflar arasındaki görüşme ve yazışmalar gizli sayılır ve üçüncü kişilere hangi nedenle ve hangi yolla olursa olsun açıklanamaz. Bunun istisnaları şunlardır:

 

a) Hukuken gizli bilginin açıklanmasının zorunlu olduğu haller

b) Tarafların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari ve adli mercilere verecekleri bilgiler

c) FlowQ tarafından Üçüncü Kişi İşverenler’e Sözleşme’ye uygun olarak yapılan açıklamalar

d) Taraflardan birinin gizlilik yükümlülüğü altında çalışan avukatlarına ve/veya mali müşavirlerine yapmaları gereken açıklamalar

e) Tarafların Sözleşmeyi ifa veya işletme gereklilikleri kapsamında üçüncü kişilerden (örneğin yer sağlayıcı, e-posta, bilişim, yedekleme, güvenlik hizmetleri) hizmet aldıkları ve hizmet veren üçüncü kişilerin gizlilik yükümlülüğü altında faaliyet gösterdiği hallerde, gizli bilgilerin söz konusu üçüncü kişilerin erişimine açıldığı haller

 

5.2. İşbu Sözleşme hükmü, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olduğu ölçüde geçerli sayılır ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak uygulanır.

6. KİŞİSEL VERİLER

 

6.1. Kullanıcı, aşağıdaki şartları kabul eder ve aşağıdaki şartlara peşinen ve açıkça rıza gösterir:

 

a) Kullanıcı, Uygulama ve/veya Hizmetler’e erişmek ve/veya bunları kullanmak ve/veya bunlardan yararlanmak yollarıyla FlowQ ’ya Kişisel Verilerini ve Kullanıcı İçeriğini sağlar.

b) Kullanıcı, verdiği Kişisel Veriler’in ve Kullanıcı İçeriğinin kendisine ait, kendisiyle ilgili, doğru ve güncel olacağını taahhüt eder.

c) Kullanıcı, verdiği Kişisel Veriler’in ve Kullanıcı İçeriğinin üçüncü kişilerin haklarını ve hukuku ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

d) Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında sağladığı Kişisel Veriler ve Kullanıcı İçeriği, FlowQ tarafından işlenebilir, saklanabilir, Türkiye’de veya yurt dışında herhangi bir konuma aktarılabilir.

e) Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriği FlowQ tarafından Sözleşme amaçları doğrultusunda ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda kullanılabilir, örneğin FlowQ bunları Üçüncü Kişi İşverenler’e verebilir ve açıklayabilir.

f) Kullanıcı, Sözleşme’ye ve kişisel verilerin korunması hukukuna göre Kullanıcı İçeriği’nin kişisel veri olarak tanımlanamayacağını kabul eder.

 

6.2. FlowQ, Kişisel Veriler ile ilgili olarak kişisel veriler ile ilgili mevzuata uymayı kabul eder.

 

6.3. FlowQ, kişisel veriler ile ilgili mevzuatı ihlal etmemek haricinde ve Sözleşmede açıkça yazılanlar dışında, Kişisel Veriler ve Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak Kullanıcı’ya hiçbir açık veya örtülü taahhüt vermez. Kuşkuya yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekirse FlowQ tamamen kendi takdirinde olmak üzere Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini dilediği zaman imha edebilir, dilediği zaman Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini işlemeyi sona erdirebilir veya Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini hiç kullanmayabilir veya hiçbir işlemeye tabi tutmayabilir.

 

6.4. Kişisel Veriler ile İlgili Aydınlatma Metni (kısaca “Aydınlatma Metni”) Sözleşme’nin eki ve bir parçasıdır.

 

6.5. Herhangi bir Üçüncü Kişi İşveren de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin Kullanıcı’ya ait isim, e-posta adresi ve sair Kişisel Verileri Uygulama ve Hizmetlere girdi olarak girmeleri durumunda Uygulama ve Hizmetler’de bu veriler işlenebilir, saklanabilir, aktarılabilir, yurt dışına aktarılabilir, Sözleşme kapsamında kullanılabilir ve bu veriler kullanılarak size e-posta gönderilebilir. FlowQ’nun bu gibi hallerde açık veya örtülü hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını, her türlü sorumluluğun Kişisel Verileri Uygulama ve Hizmetler’e giren üçüncü kişilere ait olacağını kesin olarak kabul edersiniz.

 

6.6. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında FlowQ’dan hangi ad altında ve hangi sebeple olursa olsun hiçbir ödeme talep edemez. Kullanıcı, Kişisel Veri’lerinin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin Sözleşme ‘ye uygun kullanımı ile ilgili hiçbir talep ileri süremez ve hiçbir ödeme veya tazminat talep edemez.

 

6.7. Sözleşmenin sürenin dolması, fesih ve sair herhangi bir sebeple Sözleşme’nin sona ermesi, Kişisel Verilerin imhasını gerektirmez. Kişisel Verilerin imhası için, Sözleşmeye ve eklerine ve kişisel verilerle ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak Kullanıcı tarafından noter kanalıyla yazılı bildirim gönderilmesi gerekir.

 

6.8. Kullanıcı, FlowQ’yu (1) Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini kullanarak herhangi Üçüncü Kişi İşveren’e hizmet vermek, (2) herhangi Üçüncü Kişi İşveren’e Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriğini sağlamak ve açıklamak, (3) Kişisel Verilere ve Kullanıcı İçeriğine dayanan Raporları Yöntem kullanarak oluşturmak ve Raporları herhangi Üçüncü Kişi İşveren’e sağlamak hususunda yetkilendirmiştir. FlowQ, bilgisinin elverdiği ölçüde (1) Sözleşme amaçları dahilinde ve (2) mevzuata uygun hareket etmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışındaki Üçüncü Kişi İşveren’lerin kapsamı bakımından hiçbir kısıtlamaya veya sınırlamaya tabi değildir.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

7.1. Uygulama, Hizmetler ve bunların (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, FlowQ markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar ve know-how da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm parça, bileşen ve unsurları ve bunlar üzerindeki her türlü fikri mülkiyet hakları yalnızca, münhasıran ve tamamen FlowQ 'ya aittir ve/veya FlowQ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı veya lisans altında kullanılmaktadır.

 

7.2. Aksi FlowQ tarafından açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe, Kullanıcı, bu Sözleşme’yi kabul ederek, Uygulama’yı ve Hizmetleri Sözleşme’ye uygun olarak ve kendi kişisel kullanımı için kullanmak üzere, sınırlı, devredilemeyen, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, geri alınabilir bir kullanma lisansı sahibi olur. Sözleşme Kullanıcı’ya bu lisans dışında başka hiçbir fikri mülkiyet hakkı veya lisansı vermez. FlowQ, dilediği zaman ve münhasıran ve kesin olarak kendi takdirinde olmak üzere bu kullanma lisansını askıya alma, geri alma, iptal etme veya sona erdirme haklarına sahiptir. FlowQ, bu hükümle Kullanıcı’ya tanınan lisans saklı kalmak kaydıyla Uygulama ve Hizmetler üzerindeki tüm haklarını saklı tutar.

 

7.3. FlowQ tarafından açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe ve Kullanıcı’ya Sözleşme ile tanınan Uygulama ve/veya Hizmetleri Sözleşme’ye uygun olarak kullanma lisansı saklı kalmak kaydıyla; Uygulama ve Uygulama kapsamında yer alan unsurlar işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, aktarılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu Sözleşme kapsamı dışında hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, tersine mühendisliğe tabi tutulamaz, aksi şekilde davranılması halinde, Kullanıcı ve varsa diğer sorumlu kişi/kişiler FlowQ'nun uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin FlowQ'dan talep ettikleri talep ve tazminatları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere müteselsilen karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

7.4. Kullanıcı, Kişisel Verilerin ve Kullanıcı İçeriğinin Sözleşme amaçları için kullanımına ilişkin olarak FlowQ’ya ve onun alt-lisans verdiği Üçüncü Kişi İşverenlere Kişisel Verileri ve Kullanıcı İçeriği üzerinde, sınırlı, dünya çapında, geri alınabilir, tamamen alt lisansa tabi kılınabilir, inhisari olmayan, telif ücreti gerektirmeyen, hukukun cevaz verdiği en uzun süre için geçerli bir kullanma hakkı (lisansı) tanımıştır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

FlowQ, münhasır ve mutlak takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. Her değişiklik, www.flowq.com adresli internet sitesinde ve/veya Uygulama 'da ilan edilir. Değişiklik ilan tarihinde yürürlüğe girer. Kullanıcı bu değişikliklerin tamamının kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Kullanıcı, Sözleşme ve eklerinin hükümlerinin güncel sürümünü haftada bir kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi bir değişiklik tarihinden itibaren 14 gün içinde Kullanıcı FlowQ’ya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

9. MÜCBİR SEBEP

 

9.1. Kendisinden etkilenen tarafın makul kontrolünün ötesinde gerçekleşen ve kendisinden etkilenen tarafın Sözleşmeyi ifa etmesini engelleyen her tür olay Mücbir Sebep sayılır. Mücbir Sebep’lere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, yangın, sel baskını, terör eylemi, savaş, grev, lokavt, elektronik haberleşme ve elektrik gibi altyapı hizmetlerindeki herhangi bir aksaklık, arıza, bozukluk ve hata, bilgisayar ve sair elektrik, mekanik veya teknolojik uygulama, yazılım, donanım, hizmet veya sistemin hatası veya bozuk çalışması, zararlı yazılım, hacker saldırısı, elektrik veya internette kesinti gibi haller dahildir.

 

9.2. Mücbir Sebep’ten etkilenen Hiçbir taraf, diğer Taraf ’a karşı, Mücbir Sebep’ten etkilendiği ölçüde, sözleşmeyi ifada gecikmesinden veya ifa edememesinden sorumlu tutulamayacak ve Sözleşme’yi ihlal etmiş sayılmayacaktır.

10. TEKNİK SORUNLAR

 

10.1. Uygulanabilir hukukun cevaz verdiği en geniş ölçüde, FlowQ’yu veya FlowQ’nun mal/veya hizmet aldığı herhangi bir tür üçüncü kişiyi etkileyen herhangi bir “Teknik Sorun” sebebiyle (1) Sözleşme’nin ihlali ve/veya uygulanabilir hukukun ihlali ve/veya Kullanıcı’nın haklarının ihlali hallerinden ve (2) Kişisel Veriler’in veya Kullanıcı İçeriği’nin uğradığı herhangi bir tür kayıp, zarar, değişim, ifşa, yetkisiz erişimden FlowQ hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

 

10.2. Teknik Sorun halleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hataları, ihmalleri, kesintileri, dosya veya e-postaların silinmesini, ayıpları, virüsleri, zararlı yazılımları, işletimde veya aktarımda gecikmeleri, performans bozukluğunu, yazılım hatalarını, yazılım açıklarını, yazılım veya donanımda ayıpları, Kişisel Veri’lerde ve Kullanıcı İçeriğinde ifşa, kayıp, değişim, bozulma hallerini ve yetkisiz erişim hallerini içerir.

 

10.3. Teknik Sorun hallerinin sebepleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü Mücbir Sebep halini, iletişim arızasını, internet veya elektrik kesinti veya arızasını, hırsızlığı, imhayı, verilere, kayıtlara, programlara, hizmetlere yetkisiz erişimi, siber-saldırıyı, yetkili personelin herhangi bir ihmalini, üçüncü bir kişinin veya Kullanıcı’nın herhangi bir ihmalini veya kasıtlı davranışını içerir.

 

10.4. Teknik Sorunlar sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarda herhangi bir problemi içerir:

 

a) Elektronik olmayan herhangi bir tür arşiv ve depolama aracı, aygıtı veya sistemi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, basılı dosyalar, arşiv ve veri odaları ve sair.

b) Elektronik olan herhangi bir tür arşiv ve depolama aracı, aygıtı veya sistemi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, flash disk, hard disk, DVD veya diğer tür bir yerel veya bulut ortamı ve sürücüsü.

c) Herhangi bir tür iletişim aracı, aygıtı veya sistemi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, posta, e-posta, SMS ve sair.

d) Herhangi bir tür bilgi teknolojisi aracı, aygıtı veya sistemi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılım veya donanım, mobil, masaüstü veya web uygulaması, dosya, e-posta veya web sunucusu, yedekleme sistemi.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

Uygulanabilir hukukun cevaz verdiği en geniş ölçüde, FlowQ’nun toplam sorumluluğu yüz Türk Lirası’nı geçmeyecektir.

 

12. ASKIYA ALMA

 

FlowQ, Kullanıcı’ya haber vermeksizin dilediği zaman Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini, Uygulama ve/veya Hizmetleri tamamen veya kısmen ve dilediği süre boyunca durdurma ve askıya alma ve sürdürme hakkına sahiptir.

 

13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

13.1. Sözleşme 1 yıl sürelidir. Taraflardan herhangi biri diğerine aksi yönde yazılı bildirimde bulunmadıkça Sözleşme süresi aynı süre ile otomatik olarak ve tekraren uzamaya devam eder.

 

13.2. Sözleşme sona erdikten sonra Kullanıcı’nın Uygulama veya Hizmetlere erişim sağlaması, bunları kullanması veya bunlardan yararlanması halinde Sözleşme yeniden kurulur.

 

14. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda FlowQ'nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

15. SÖZLEŞMENİN İHLALİ

 

Tarafların yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde ihlal eden taraf, diğer tarafın uğradığı veya diğer tarafa yöneltilen zararları, kayıpları, yaptırımları, üçüncü taraf taleplerini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, karşılar ve/veya giderir. Hiçbir taraf dolaylı zararlardan, kar, fırsat veya itibar kayıplarından sorumlu değildir.

 

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

16.1. Her bir taraf, diğerine 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Fesih geriye etkili olarak sonuç doğurmaz.

 

16.2. FlowQ, fesih bildirimini [email protected] adresinden göndereceği bir e-posta ile yapabilir. Kullanıcı, fesih bildirimini hem e-posta ile, hem de ıslak imzasını taşıyan bir mektupla yapmak zorundadır. Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü fesih bildirimi bu hükme tabidir.

17. BİLDİRİM

 

17.1. Sözleşme’nin diğer özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamındaki her türlü bildirim yazılı olarak ve e-posta ile yapılır.

 

17.2. Taraflar, elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

18. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme 'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

​19. YÜRÜRLÜK TARİHİ ve İMZA

 

19.1. Sözleşme, Kullanıcının, elektronik olarak onay verilmesi tarihi ile Kullanıcı’nın Uygulamayı veya Hizmetleri kullanmaya başladığı andan hangisi önce ise o tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

 

19.2. Sözleşme 19 madde ve 1 ekten oluşur. Sözleşme ve ekleri arasında çelişki olması halinde Sözleşme hükümleri üstünlük taşır. Sözleşme’nin başka dillerdeki nüshaları ile çelişki halinde Türkçe nüsha esas alınır.

Yorum, soru ve talepleriniz için iletişim bilgilerimiz

E-posta: [email protected]

Posta: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. 2 Kat 3 Üsküdar/İstanbul

bottom of page